AHMET BARLAK MUHASEBE FORUMU

Orjinalini görmek için tıklayınız: SİGORTA POLİÇE BEDELLERİNİN HANGİ DÖNEMDE GİDER YAZILACAĞI
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Özelge: 2014 yılına ilişkin sigorta poliçe bedellerinin 2013
yılında ödenmesi durumunda hangi dönemde
giderleştirileceği.
Sayı:
62030549-120[68-2014/474]-99
Tarih:
23/01/2015
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
Sayı : 62030549-120[68-2014/474]-99 23/01/2015
Konu : 2014 yılına ilişkin sigorta poliçe bedellerinin 2013 yılında
ödenmesi durumunda hangi dönemde giderleştirileceği.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mali müşavirlik hizmetinden dolayı serbest meslek
kazancı mükellefi olduğunuzu, mesleki faaliyetinizi icra ettiğiniz iş yeri ile ilgili "deprem, yangın,
hırsızlık vb." riskleri bertaraf etmek için sigorta poliçesi yaptırdığınızı ve bu poliçe bedellerini de
peşin ödediğinizi belirterek, bir sonraki hesap dönemiyle ilgili olarak peşin ödenen sigorta poliçe
bedellerinin ödendiği takvim yılına ait serbest meslek kazancından gider olarak indirim konusu
yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız
görüşleri aşağıda açıklanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;
- 65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest
meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk
altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..."
- 67 nci maddesinin birinci fıkrasında ise "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde
serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve
para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra
kalan farktır..."
- 68 inci maddesinde ise; "Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler
hasılattan indirilir:
1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler
(İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı
ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira
yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar
amortismanın yarısını gider yazabilirler.). ..."
hükümleri yer almaktadır.
Öte yandan, serbest meslek kazançlarında geçerli olan "tahsil esası" kuralı gelirler ve
giderler yönünden geçerli olduğundan, yıl içerisinde mal ve hizmet alım bedeli için yapılan
ödemenin tamamının ödemenin yapıldığı yılda gider olarak dikkate alınacağı tabiidir.
Buna göre, yangın, deprem, hırsızlık, vb. risklere karşı sigortalattığınız iş yeriniz ile ilgili
sigorta poliçe bedellerinin, ödemenin yapıldığı dönemde vergiye tabi kazancınızın tespitinde gider
olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.