işçi ücretlerine haciz konulması

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
işçi ücretlerine haciz konulması
07.05.2015, 11:02,
#1
işçi ücretlerine haciz konulması
İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN HACİZLER VE İŞVERENLERİN YAPMASI GEREKENLER

29.01.2014 
Merhaba muhasebe web okuyucuları bugünkü konum aslında hepimizin sorunu güncel yaşantımızda sıklıkla karşılaştığımız bazen çok üzüldüğümüz bir konudan bahsedeceğim.

Malumunuz ekonomik şartlardan dolayı çoğumuz çalışma hayatında zorluklarla karşılaşmakta ailelerimizi geçindirmek için çaba sarfetmekteyiz.bu kısa hayat serüvenimizde kimimiz gençken kimimizde Aile kurarak kısa hayatımızda, geçim mücadelesi vererek aynı zamanda ülke ekonomisi nede katkılarda bulunmaktayız…..
Bugünkü konumu rahatlıkla söyleyebilirim çalışanlara yapılan HACİZLER’ ler le ilgili…bu konuya başlamadan önce tanımlardan başlayarak haciz nedir ,bir işyerine icradan maaş haczi geldimi ne yapılır bununla ilgili işverenin yapması gerekenler konuyla alakalı danıştay kararı, maaş haczi işveren nasıl cevap verir bunula ilgili dilekçe örneğini ve en sondada konuyla ilgili danıştay kararlarını siz dost saygıdeğer meslektaşlarımın bilgisine sunacağım.
Haciz ; Borcunu ödemeyen borçlunun menkul taşınabilir ve gayrimenkul taşınmaz mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması olarak tanım yapabiliriz…
2012 Verilerine göre SGK lı olarak çalışan sigortalıların sayısı, 17,713,904 kişi. Sigortalı esnaf sanatkann sayısı3,314,099, memurlann sayısı ise, 2,574,644, 10,230,190 kişi ,İse Emekli olarak yaşamını sürdürmektedir….
Peki bankaların kredi kart sayısı kaçtır hadi tahmin edin bakalım tamam tamam ben söyleyeyim 2013 yılı itibariyle 56.682.219 adet….
İŞÇİ MAAŞLARINA YAPILAN HACİZLER:
Günümüzde bir çok çalışanın sıklıkla karşılaştığı sorundur bankalar leblebi dağıtır gibi KREDİ KARTI dağıtmakta çalışan kesime bir çok avantajlar sunarak kredi kartlarını pazarlamaktadırlar.ekonomik sıkıntılar içinde daralan yaşam savaşı veren çalışanlar yemek giyim masraflarını vadelere bölerek yaşamlarını idame ettirmektedirler. Tabi bunun sonucunda işten ayrılmalar düşük ücretler karşısında çalışanlar bankalara olan borçlarını ödeme zorluklarına girmekte ödememe durumunda ise bankalar çareyi çalışanların maaşlarına HACİZ koydurarak tahsil etmektedirler.
ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ NE KADAR HACZEDİLEBİLİR :
Çalışma yaşantısında olan herkesin merek ettiği sorudur .4857 sayılı İŞ KANUNU madde 35 de İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. Kanun koyucu belirtmiştir. Ve yine yasa koyucu 1241 sayılı İCRA VE İFLAS KANUNUNDA madde 83 de Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Diyerek haciz konusunda yasa koyucu belitmiştir…
Yargıtay karalarında ise; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 27.12.2004 tarih ve E.2004/22540, K.26972 sayılı kararında, ihbar ve kıdem tazminatının ücret olmadığı bu nedenle tamamının haczedilebileceği belirtilmiştir….
Yine aynı şekilde bir işyerinde çalışan işçiye sık sık maaşına HACİZ gelirse İŞVEREN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARTABİLİRMİ:
Evet çıkartabilir bununla ilgili bir Yargıtay kararı daha size sunacağım T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAĞİRESİ E. 2008/3737 K. 2008/27673 T. 20.10.2008 kararında Davalı işveren, davacının ücretinde bulunan haczin kaldırılmasına yönelik uyarılara rağmen herhangi bir işlem yapmadığı için savunmasının alındığını, bu davranışının işyerinde olumsuzluklara neden olduğunu, feshin davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 
Mahkemece, davalı işverenin 2004 yılında ücretlerinde haciz bulunan işçiler için tamim yayınladığı, kaldırılmasını istediği ve savunma aldığı, ücreti üzerinde haciz bulunan 164 işçiden borcu yüksek olan 15 işçinin iş sözleşmesinin bu nedenle feshedildiği söylemiş ;
Yerel mahkeme çalışanın maaşına sık sık haciz gelmesi olayını geçerli bir sebep olarak addetmemiş, buna karşılık Yargıtay ise yaptığı incelemede TAM TERS GÖRÜŞ bildirerek olayın şekline göre bunun geçerli bir sebep teşkil ettiği kararına varmıştır….
Kişinin borcu nedeniyle eşinin maaşına haciz konulabilir mi? Diye aklımız elbet bir soru gelebilir.
Borçlar hukukunda ve icra iflas hukukunda yer alan genel bir prensip olan borçların şahsiliği nedeniyle kişinin şahsi borcundan dolayı eşinin, çocuklarının, babasının yahut yakın bir akrabasının mal varlığının haczedilmesi veya satış yapılması mümkün değildir. bu tarz durumla da uygulamada pek sık karşılaşılmamaktadır. Fakat bu gibi durumlarla karşılaşılmasında kişinin icra dosyasına 7 gün içinde istihkak iddiasında bulunması ve bu haczi kaldırması mümkündür. Kişi öldüğünde borcu varsa reddi miras yapmadığı sürece borcu ödemek zorundadır. Fakat bir istisnayı durum ise kişinin yakınlarının, kişinin şahsi borcuna kefil olması durumudur.
EMEKLİLERDE DURUM:
Emekli maaşıma, bankalar olan kredi borcumdan dolayı haciz koyabilirlermi , Emekli aylığına banka borcu için haciz konabilir mi? Haczi nasıl kaldırabilirim? Sorusuna ise ; 5510 Sayılı Kanun'un 93. Maddesi'nde, "Gelir, aylık ve ödenekler; 88'inci Madde'ye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir… Yani Emekli aylıkları sadece prim ve nafaka borcu için haczedilebilir. Bunun dışındaki borçlar için emeklinin izni olmadan haczedilemez. (5520 sayılı SGK kanunu madde/93) İzniniz yoksa banka haciz koyamaz. Bulunduğunuz yerdeki icra hâkimliğine haczedilemezlik şikâyetinde bulunduğunuzda, haciz kaldırılır

BİR İŞYERİNE İCRADAN MAAŞ HACZİ YAZISI GELDİĞİNDE NE YAPILIR.?
İcradan size maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini Muhakkak yazınız. Maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekecektir. Sadece maaş haczi tebligatında değil devlet kurumlarından (Adliyeden, SSK’dan ve Vergi Dairesi ve diğer tüm Resmi daireler) gelen tüm tebligatlarda tebliğ aldığınız tarihi mutlaka not alınız ya da gelen tebligatın üzerine yazınız.
Maaş haczi tebligatı alan işverenin yapması gereken Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda maaşını kesip kesmiş olduğunuz tutarı icra dosyasına yatırmanız gerekmektedir
Böyle bir durumda karşılaşırsanız haciz işlemi gelirse İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE aşağıdaki dilekçe ile bildirimde bulunmalısınız...
T.C.
………………………………….
.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
KONU : Maaş Haczi
ALACAKLI : ...............................................................
BORÇLU : ...............................................................
ALACAK MİKTARI : …...............- TL
AÇIKLAMALAR :
Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.
Borçlu şirketimizden ............... TL maaş almakta olup , talimatınız gereği olarak 1/4 ü ................ ayki maaşından itibaren kesilerek icra dosyasına gönderilmek üzere İcra Dairesinin banka hesabına yatırılacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederiz. ...../..../2014
… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad
(İmza)

MAAŞ HACZİ YAZISI GELMEDEN ÖNCE ÇALIŞAN İŞTEN AYRILDIYSA VEYA İŞTEN ÇIKARTILDIYSA:
Bu durumda yine icra müdürlüğüne süresinde vermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin sizde işten ayrıldığını ya da işten çıkarıldığını bildirmeniz gerekecektir. Maaş haczi yazısı geldiği anda işten ayrılan yada işten çıkarılan kişinin sizden maaş ve kıdem tazminatı alacağı varsa bu durumda maaşın belirtilen oranda kesilerek icra dosyasına ödenmesi (bu oran genellikle 1/4 tür) gerekir. Kıdem tazminatı alacağının ise TAMAMI icra dosyasına ödenmelidir.
Bu durumda İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE aşağıdaki dilekçe ile başvurabilir veya posta yoluyla gönderebilirsiniz:
T.C.
………………………………….
.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
KONU : Maaş Haczi
ALACAKLI : ...............................................................
BORÇLU : ...............................................................
ALACAK MİKTARI : …...............- TL
AÇIKLAMALAR :
Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.
Borçlu ....…/....../2013 tarihinde işten ayrılmış olup tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ...../..../2013
… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad
(İmza)
BORÇLU İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ KONULUP ANCAK ÇALIŞAN MAAŞ HACZİNDEN SONRA ÇALIŞAN İŞTEN AYRILIRSA:
Çalışanınız maaş haczi konulduktan sonra işten ayrıldığında alması gereken bir maaş varsa bu tutar kesilerek yine icra dosyasına yatırılmalı ve eğer başkaca varsa bu tutarlarda icra dosyasına ödenmelidir. Maaş haczi yazısı geldikten sonra işveren olarak işçiyi eğer siz işten attıysanız bu durumda yine maaşından kesinti yaparak ödeme yapmanız gerektiği gibi alması gereken kıdem ya da ihbar tazminatı varsa bu tutarları da icra dosyasına ödemeniz gerekmektedir. Yine borçlunun işten ayrılış tarihi ile mevcut adreslerini icra dosyasına bildirmeniz gerekecektir.
KONUYLA ALAKALI ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI:
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİE. 2008/10938K. 2008/13896T. 1.7.2008
"Borçlunun maaş ve ücreti haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. Memurlukça tebliğ edilen ihbarnamede 89. maddeden söz edilmesi sonucu etkilemez. İİK'nun 355. maddesine göre icra müdürü, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356. maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemede hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır.
Somut olayda borçlu Kemal'in şikayetçi üçüncü kişi Mustafa'nın yanında işçi olarak çalıştığı, Mustafa'nın de B ..... AŞ.'nin taşeron firması olduğu" dolayısı ile 89/1 haciz ihbarnamesi B ... AŞ. adresinde şirket yetkili müdürü Fatma'ya tebliğ edilmiştir. Tebligat üzerinde yazılı olan "B AŞ. eli ile işveren Mustafa" ifadesinde de tebligatın Mustafa adresinde değil B AŞ. adresinde yapıldığı ve usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Şikayetçiye İİK'nun 356. maddesine göre usulüne uygun bir tebligat yapılmadığından İİK'nun 356. maddede yazılı hüküm ve sonuçlar doğmaz.
Öte yandan kabule göre de, tebligatın geçerli olduğu varsayılsa dahi şikayetçinin borçlunun maaşından kesinti yapmadığı miktar kadar şahsi mallarından veya maaşından tahsili gerekirken, tüm takip borcundan sorumlu tutulması ve bu borcun tahsili için Mustafa'nın B... A.Ş.'de tahakkuk etmiş ve edecek her türlü alacakları üzerine haciz konulması usulsüzdür.
Şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 01.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi."
YARGITAY12.Hukuk DairesiEsas: 2006/11847 Karar: 2006/13146 Karar Tarihi: 16.06.2006
ÖZET: Borçlu ikramiyesinin dörtte biri haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.
(4857 S. K. m. 28, 32, 35)
Dava: Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Borçlu vekili müvekkili aleyhine yapılan icra takibi ile, müvekkilinin almakta olduğu maaşının 1/4'ü ile ikramiyesinin tamamına haciz konulduğunu, bunun kanuna aykırı olduğunu, ancak, 1/4'ü oranında kesinti yapılabileceğini bu sebeple şikayetinin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
4857 S. İş Yasasının 35. maddesinde; <işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez.> hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Yasanın 32. maddesinde ücretin genel anlamda tanımlanması yapılmış olup, ikramiyenin de ücretten sayılacağı anlaşılmaktadır.
Bu halde adı geçen Kanun maddesi uyarınca borçlu ikramiyesinin 1/4'ü haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile 4875 S. Kanunun 28. maddesine paralel olarak düzenleme yapıldığı gözardı edilerek yazılı biçimde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
YARGITAY12.Hukuk Dairesin Esas: 2006/1566Karar: 2006/3702 Karar Tarihi: 27.02.2006
ÖZET: Evli ve dört çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekir.
(2004 S. K. m. 83)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Evli ve 4 çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, gerektiğinde bilirkişiden rapor da alınarak, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde maaşını ve ek ders ücreti ve aile yardımına ait tüm gelirlerinin 3/5'inin haczine karar verilmesi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi

-KISSADAN HİSSE-
“BU DÜNYADA NE Yİ ÇOK İSTERSEN O SENİN İMTİHANINDIR’’
Mevlana …
KILINÇARSLAN Hikmet Yıldırım
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr
http://www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892
bozokhkmt@hotmail.com

KAYNAK:
(1) http://www.tekgida.org.tr/Oku/5260/Rakamlarla-Turkiyenin-Isci-Gercegi-2
(2) http://www.bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx
(3) Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 27.12.2004 tarih ve E.2004/22540, K.26972
(4) T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAĞİRESİ E. 2008/3737 K. 2008/27673 T. 20.10.2008
(5) 4857 iş kanunu madde 35
(6) 1241 icra ve iflas kanunu madde 83
(7) Eğitmen Av. Suat SERTLEK
Kaynak: http://www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)   
 
07.05.2015, 11:04,
#2
RE: işçi ücretlerine haciz konulması
BİR İŞYERİNE İCRADAN MAAŞ HACZİ YAZISI GELDİĞİNDE NE YAPILIR.?

İcradan size maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazınız. Tebligatın üzerine tebliğ tarihini yazmanızın sebebi hukuktaki süreleri kaçırmamanızdır. Örneğin maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekecektir. Bu nedenle tebliğ tarihi çok önemlidir. Sadece maaş haczi tebligatında değil devlet kurumlarından (Adliyeden, SGK’dan ve Vergi Dairesi ve diğer tüm resmi daireler) gelen tüm tebligatlarda tebliğ aldığınız tarihi mutlaka not alınız ya da gelen tebligatın üzerine yazınız.

Gelelim maaş haczi konusuna, şirketinize ya da şahsınıza icra müdürlüğü tarafından yanınızda çalışan ya da çalıştığı düşünülen biri hakkında (bu biri (B) isimli biri olsun) maaş haczi yazısı geldiğinde bu yazıya 7 gün içerisinde cevap vermek zorundasınız. Cevap vermemeniz halinde suç işlemiş sayılırsınız.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN BORÇLU OLAN ÇALIŞANIN İŞ YERİNE GÖNDERİLECEK ÖRNEK MAAŞ HACZİ YAZISIDIR

T.C
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 

.............................İlgili Kurum veya Firma Adı...................................


ALACAKLI : 
VEKİLİ : 

BORÇLU : 
VEKİLİ :

BORÇ MİKTARI : 

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ nün haczine karar verilmiştir. Karar dairesince ve İcra İflas kanununun 355 nci maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar tebligat mucibince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi,

Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı mucip tebeddül olduğu ve hizmetine nihayet verildiği takdirde derhal bildirilmesi. Bu madde hükmüne riayet edilmediği veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356 ncı maddesi gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca 347 nci madde gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ
.:arrow: MAAŞ HACZİNE NASIL CEVAP VERİLİR.?

Maaş haczine doğru bilgi vermek zorundasınız. Yani (B) isimli şahıs sizin yanınızda ya da şirketinizde çalışıyorsa İcra Müdürlüğüne vereceğiniz cevabın açıklamalar kısmına (B) isimli şahsın şirketinizde çalıştığını ve maaş haczi gereğince maaşına haciz konulduğunu ve alacağı maaştan kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılacağını bildirmeniz gerekmektedir. Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda maaşını kesip kesmiş olduğunuz tutarı icra dosyasına yatırmanız gerekmektedir,maaş haczi tebligatı alan işverenin yapması gereken.Maaş haciz müzekkeresinde yazılan kararı yerine getirmesi, işçi işten ayrılana kadar veya borç sona erene kadar icra dosyasına yapacağı gerekli kesintiyi yatırmak.
eğer sadece ücretin 1/4 ünün haczi yazıyorsa müzekkerede sadece bunu yapacak, fazla mesai, prim,kıdem tazminatını vs, bunları kesemez, ancak bunlar yazıyorsa, işçi işten ayrılana kadar ücreti ve sair haklarından kesinti yapacak ve yine yazması şartıyla işten ayrıldığında doğmuş kıdem tazminatı varsa bununda dosya alacağı kadarını dosyaya yatıracak.

Maaş haczi yazısında belirtilen kişi yani (B) isimli şahıs sizin yanınızda çalışmıyorsa yine 7 gün içerisinde (B) isimli bir çalışanınızın olmadığını bu nedenle maaşına haciz konulamadığını belirterek icra dosyasına cevap vermeniz gerekmektedir.


BORÇLU İŞCİNİN MAAŞINA ŞİRKETİNİZCE HACİZ İŞLEMİ YAPILINCA ÖRNEKTEKİ GİBİ CEVABI YAZI İLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLİR 

T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

0000/000000E 


KONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu şirketimizden ............... TL maaş almakta olup , talimatınız gereği olarak 1/4 ü ................ ayki maaşından itibaren kesilerek icra dosyasına gönderilmek üzere İcra Dairesinin banka hesabına yatırılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz. ...../..../2013… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

(İmza)

:arrow: MAAŞ HACZİ YAZISI GELMEDEN ÖNCE ÇALIŞAN İŞTEN AYRILDIYSA VEYA İŞTEN ÇIKARTILDIYSA NE YAPILMALI.?

Bu durumda yine icra müdürlüğüne süresinde vermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin sizde çalıştığını ancak ../../20.. tarihinde işten ayrıldığını ya da işten çıkarıldığını bildirmeniz gerekecektir. Maaş haczi yazısı geldiği anda işten ayrılan yada işten çıkarılan kişinin sizden maaş ve kıdem tazminatı alacağı varsa bu durumda maaşın belirtilen oranda kesilerek icra dosyasına ödenmesi (bu oran genellikle 1/4 tür) gerekir. Kıdem tazminatı alacağının ise tamamı icra dosyasına ödenmelidir.

AŞAĞIDAKİ ÖRNEK CEVABİ YAZIYI KULLANA BİLİRSİNİZ. 
T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

0000/000000E 

KONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu ....…/....../2013 tarihinde işten ayrılmış olup tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ...../..../2013… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

(İmza):arrow: İŞ YERİNDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜN'DEN GELEN YAZIYA CEVAP VERMEYE YETKİLİ KİMDİR.?


İşveren şahıs ise işverenin kendisi ya da avukatı, işveren şirket ise şirketi temsile yetkili kişi veya şirket avukatı tarafından maaş haczi cevabı verilebilir.

İcra Müdürlüğüne cevap verirken vereceğiniz cevap yazısını en az 2 nüsha olarak düzenleyiniz ve bir nüshasına icra müdürü tarafından görüldü alarak saklayınız.


:arrow: BORÇLU İŞCİNİN MAAŞINA KONAN HACİZDE NEKADAR KESİNTİ YAPILARAK İCRA DOSYASINA ÖDENİR.?

İcra müdürlüğü tarafından gönderilen maaş haczi yazısında borç miktarı yazılıdır. İcra dosya borcu bitene kadar her ay düzenli olarak icra müdürlüğü dosyasına belirtilen tutarı keserek cevap vermeniz gerekecektir.(bu oran genellikle 1/4 tür) İşcinin maaşının dörtte biri kesilir. Kıdem tazminatı alacağının ise tamamı icra dosyasına ödenmelidir.

4857 sayılı İş Kanununda bu konu ile ilgili açık bir hüküm bulunmaktadır. Kanunun 35’inci maddesinde “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı nafaka borçları hariç” belirtilmiştir. Bu maddeden anlaşıldığı üzere işçi maaşından sadece nafaka borcu tamamıyla kesilebilir. Ancak borçlu olduğu kişinin dava ettiği durumlarda maaşına haciz kararı verilebilir. Ancak sadece maaşının dörtte birine haciz konulabiliyor. 

Buna göre 4857 sayılı Kanunun ücretin saklı kısmı başlıklı 35 inci maddesinde; “İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.”hükmüne yer verilmiştir. 


Sonuç olarak nafaka borçları dışında işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemesi veya başkasına devir ve temlik edilmesi mümkün değildir.


:arrow: BORÇLU İŞCİNİN MAAŞINA HACİZ KONULUP ANCAK ÇALIŞAN MAAŞ HACZİNDEN SONRA ÇALIŞAN İŞTEN AYRILIRSA NE YAPILIR.?

Çalışanınız maaş haczi konulduktan sonra işten ayrıldığında alması gereken bir maaş varsa bu tutar kesilerek yine icra dosyasına yatırılmalı ve eğer başkaca varsa bu tutarlarda icra dosyasına ödenmelidir. Maaş haczi yazısı geldikten sonra işveren olarak işçiyi eğer siz işten attıysanız bu durumda yine maaşından kesinti yaparak ödeme yapmanız gerektiği gibi alması gereken kıdem ya da ihbar tazminatı varsa bu tutarları da icra dosyasına ödemeniz gerekmektedir. Yine borçlunun işten ayrılış tarihi ile mevcut adreslerini icra dosyasına bildirmeniz gerekecektir.


:arrow: PERSONEL MAAŞ İCRA KESİNTİSİ VE MUHASEBE YEVMİYE KAYDI.?Süreç ilgili icra dairesinden gelen yazı ile başlamakta ve yazı ile belirtilen oranlar dahilinde tüm borç bitince de sona ermektedir. Tabi ki bu süre içerisinde personelin işten çıkması ile yükümlülükten kurtulma ihtimalini de unutmayalım.

Hemen belirtelim işçi için yapılan bu icra işlemleri dolayısıyla harcanan mesai veya ek masraflar işçiden rücu edilemez. Ayrıca bu nedenin işçinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek içinde tek başına yeterli olmayacağı açıktır. Tabi ki işveren işçinin gerekli diğer koşulları sağlamış olması halinde ihbar ve kıdem tazminatları ödeyerek iş akdini tek taraflı fesih yoluna gidebilir. Burada unutulmaması gereken haklı nedenin olmayışı nedeniyle işçinin işe iadesini talep edebileceğidir. Ayrıca icra dairesi talebinden sonra işçiye ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemelerin toplam icra tutarı mahsup edildikten sonra ödenecek olması nedeniyle personele de gerekli fayda sağlanmamış olacaktır. Tecrübelerle sabittir ki küskün personel size icra kesintileri için harcayacağınız mesaiden daha fazlasına mal olacaktır.

İcra dairesinden gelen tebliğ zarfı muhakkak ilgili kişi tarafından teslim alınmalı ve teslim alınma tarihi bu zarfa yazılmalıdır. Tebliğ tarihi itibari ile icra dairesine karşı, personel icra kesintilerini ve tüm bildirimleri yapma yükümlülükleriniz başlamış olacaktır. İcra dairesine gerekli ödemeleri tebliğ tarihini takip eden aydan itibaren yapacağınızı bir yazıyla bildirmeniz yararlı olacaktır.

Pek tabi ki bazı durumlarda kesilemeyecek olması da mümkündür. İşçinin tebliğ tarihinden önce işten çıkarılmış veya çıkmış olması, personel ücretinde hali hazırda uygulanmakta olan başka bir dosya ile icra kesintisi olması gibi, ama bu tür durumlarında ilgili icra dairesine bildirimi gerekmektedir. Yine belirtelim bu tür bildirimleri tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde yapmayı ve yazılarınızın görüldü onaylı veya evrak kayıt numaralı birer nüshalarının sizde bulunması gerektiğini unutmayınız. 

Haciz miktarı genellikle net ücretin ¼ ü kıdem ve ihbar tazminatı tutarının da tamamı olarak bildirilmektedir. Burada yanlış anlaşılan diğer bir hususta bu oranın maaşa uygulanabilecek en üst oran olduğu düşünülmektedir. Aksine ilgili yasada maaş üzerine uygulanacak haciz oranı ¼ ün altında olamaz denilmektedir.. (İcra ve İflas Kanunu MADDE 83) Kesinti matrahı ise kısaca ücretlinin o dönem alacağı ücretlerin tümüdür. Yine atlanan veya unutulan bir başka hususta ay içerisinde alınan nakit avansların haciz matrahına dahil edilmemesidir. Sık sorulan bir diğer hususta Asgari Geçim İndiriminin de hacze konu olup olmayacağıdır. Asgari geçim indiriminin gelir vergisi tutarından sağlanan bir indirim ve işçiye sağlanan bir menfaat olması nedeniyle hacze dahil edilmelidir. 

Bir başka konuda sıraya konan haciz tutarı için faiz işletilip işletilemeyeceğidir. Sıraya konan maaş haciz tutarlarına normal olarak yıllık yasal faiz oranında veya hacze taraf olan kurum ile yapılan sözleşmede belirtilen oran üzerinden günlük olarak hesaplanır.


Örnek: Mayıs 2013 Net Maaş (AGİ Dahil) 1.573,40 TL ay içerisinde alınan avans 200,00 TL bordroda ödenecek tutar 1.373,40 TL olmasına karşın icra tutarı oranı avans dahil tutar olan 1.500,00 TL üzerinden hesaplanacaktır. (1.500,00 X 1/4 = 393,35)T.C

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/10938

K. 2008/13896

T. 1.7.2008

"Borçlunun maaş ve ücreti haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. Memurlukça tebliğ edilen ihbarnamede 89. maddeden söz edilmesi sonucu etkilemez. İİK'nun 355. maddesine göre icra müdürü, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356. maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemede hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır. 
Somut olayda borçlu Kemal'in şikayetçi üçüncü kişi Mustafa'nın yanında işçi olarak çalıştığı, Mustafa'nın de B ..... AŞ.'nin taşeron firması olduğu" dolayısı ile 89/1 haciz ihbarnamesi B ... AŞ. adresinde şirket yetkili müdürü Fatma'ya tebliğ edilmiştir. Tebligat üzerinde yazılı olan "B AŞ. eli ile işveren Mustafa" ifadesinde de tebligatın Mustafa adresinde değil B AŞ. adresinde yapıldığı ve usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Şikayetçiye İİK'nun 356. maddesine göre usulüne uygun bir tebligat yapılmadığından İİK'nun 356. maddede yazılı hüküm ve sonuçlar doğmaz. 
Öte yandan kabule göre de, tebligatın geçerli olduğu varsayılsa dahi şikayetçinin borçlunun maaşından kesinti yapmadığı miktar kadar şahsi mallarından veya maaşından tahsili gerekirken, tüm takip borcundan sorumlu tutulması ve bu borcun tahsili için Mustafa'nın B... A.Ş.'de tahakkuk etmiş ve edecek her türlü alacakları üzerine haciz konulması usulsüzdür. 
Şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 01.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi."


T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/11847
Karar: 2006/13146
Karar Tarihi: 16.06.2006

ÖZET: Borçlu ikramiyesinin dörtte biri haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

(4857 S. K. m. 28, 32, 35)

Dava: Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu vekili müvekkili aleyhine yapılan icra takibi ile, müvekkilinin almakta olduğu maaşının 1/4'ü ile ikramiyesinin tamamına haciz konulduğunu, bunun kanuna aykırı olduğunu, ancak, 1/4'ü oranında kesinti yapılabileceğini bu sebeple şikayetinin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

4857 S. İş Yasasının 35. maddesinde; <işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez.> hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Yasanın 32. maddesinde ücretin genel anlamda tanımlanması yapılmış olup, ikramiyenin de ücretten sayılacağı anlaşılmaktadır.

Bu halde adı geçen Kanun maddesi uyarınca borçlu ikramiyesinin 1/4'ü haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile 4875 S. Kanunun 28. maddesine paralel olarak düzenleme yapıldığı gözardı edilerek yazılı biçimde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/1566
Karar: 2006/3702
Karar Tarihi: 27.02.2006

ÖZET: Evli ve dört çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 83)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 

Evli ve 4 çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, gerektiğinde bilirkişiden rapor da alınarak, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde maaşını ve ek ders ücreti ve aile yardımına ait tüm gelirlerinin 3/5'inin haczine karar verilmesi isabetsizdir. 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi

http://WWW.KARARARA.COM  
 
07.05.2015, 11:06,
#3
RE: işçi ücretlerine haciz konulması
Merhabalar, benim maaş haczi ile ilgili bir problemim vardı yardımcı olursanız sevinirim, ben özel sektördeyken arkadaşa kefil olmuştum, ve arkadaş malesef bankadan çekmiş olduğu krediyi ödemediği için maaşıma haciz geldi. Şuan kamu kurumunda işçiyim ve bana maaşımın 1/4 ve diğer gelirlere( prim v.b) el konulacağını söylediler. Şuan benim aylık gelirim 2400 TL civarı ve 1500 TL kendi kredime kesiliyor ve diğer geri kalan tutar ise hacize gidiyor, benim geçine bilme hakkım elimden alınıyor şuan. Peki benim kendi kredi kartlarımı , kiramı, elektirik, su, doğal gaz gibi giderlerimi karşılama imkanım yok ve ne yapacağımı bilemiyorum bunun hukuksal bir yolu varmıdır. Asıl borçlunun hiçbir mal varlığı yok, herhangi bir geliri yok, kendisine de ulaşmakta zorlanıyorum.
07.05.2015, 11:18,
#4
RE: işçi ücretlerine haciz konulması
2004 sayılı icra ve iflas kanunun 83. maddesine istinaden ailenizin geçimini temin edecek tutar düşüldükten sonra kalan kısmının 1/4 ü haczedilebilir. Bunun için (kredi ödeme bilgilerinizi maaş bodronuzu ve kesinti yazısında bir avukata götürerek konuyu anlatınız. ) T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/1566
Karar: 2006/3702
Karar Tarihi: 27.02.2006

ÖZET: Evli ve dört çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 83)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 

Evli ve 4 çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, gerektiğinde bilirkişiden rapor da alınarak, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde maaşını ve ek ders ücreti ve aile yardımına ait tüm gelirlerinin 3/5'inin haczine karar verilmesi isabetsizdir. 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi


2004 sayılı icra ve iflsa kanunu madde 83 

Kısmen haczi caiz olan şeyler

Madde 83.- (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler , intifa hakları ve hasılatı, ilâma müste­nit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandık­ları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

(Değişik: 12/4/1968 – 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Önceden yapılan anlaşmalar

Madde 83/a.- (Ek: 18/2/1965 – 538/47 md.) 82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair ön­ceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.

Yavrulu hayvanların haczi

Madde 83/b.- (Ek: 18/2/1965 – 538/47 md.) Hayvan hacizlerinde, ana­ları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemiyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler.

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi

Madde 83/c.- (Ek: 9/11/1988 – 3494/7 md.) Taşınmaz rehni ipo­tek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti taşınmazdan ayrı olarak haczedi­lemez.

Türk Kanunu Medenisinin 777 nci maddesi hükmü saklıdır.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İŞÇİ İCRA KESİNTİSİ HAKKINDA 10 SORU Ahmet Barlak 0 8,392 22.10.2016, 17:13
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi